Du Plessis, Johannes Cornelius

 

Gebore

11 Nov. 1921

OORLEDE

11 Apr. 1989

UNIVERSITEIT

 B.A., S.O.D.

gelegitimeer

1949

ORDEN

1950

STANDPLASe

1950 Vredendal

1952 Port Elizabeth-Sentraal

1958 Graaff-Reinet

1963 Vandermerwe

EMIRITEER

Ds Johannes CorneliusDu Plessis (11 Nov. 1921-11 Apr. 1989) is op Jansenville gebore, maar groei vanaf sy agtste jaar in Port Elizabeth op. Hy martrikuleer aan die Hoërskool Pearston. Hy het aan die Universiteit van Stellenbosch gestudeer, waar hy die BA-graad en die Senior Onderwysdiploma behaal het. Na sy teologiese studie aan die Kweekskool is hy in 1949 gelegitimeer en in 1950 op Vredendal georden. Hy het daarna die volgende gemeentes bedien: Port Elizabeth-Sentraal 1952, Graaff-Reinet 1958, Van der Merwe (Bonnievale) 1963, Bellville-Wes 1968, Uitehage-Kanonheuwel 1972. Sedert 1974 was hy streeksekretaris van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika met sy kantoor in Port Elizabeth en die hele sinodale gebied van Oos-Kaapland as sy arbeidsterrein. Hy lewer ‘n waardevolle bydrae as lidmaat van die gemeente Port Elizabeth-Hospitaal en dien in die kerkraad vir etlike termyne terwyl hy ook dikwels preekbeurte waarneem. Na ‘n vrugbare bediening emeriteer hy op 30 April 1987. Ds Du Plessis het uitgemunt as pastor. Hy het die huisbesoek as uites belangrik beskou en veral aandag gegee aan siekes, bejaardes en mense met persoonlike probleme. Daarby was hy ook ‘n begaafde prediker wat die Woord suiwer verkondig het. Hy het gewoonlik sonder enige aantekeninge op die kansel verskyn en sy boodskap uit die hoof en hart voor te dra. Hy was bekend vir sy nederige en vriendelike geaardheid asook sy hartlikheid en gasvryheid. Die Here het ook aan hom die besondere gawe gegee om die Evangelie aan kinders te bring. Sy kinderdienste was ‘n belewenis. Naas sy geseënde werk in die gemeentelike bediening verdien sy waardevolle arbeid in diens van die Bybelgenootskap besondere vermelding. In die kantoor was hy gedurende die week getrou op sy pos as ‘n uitmuntende ambassadeur vir die saak van Bybelverspreiding. Daarbenewens het hy op ‘n sistematiese wyse oor naweke die uitgestrekte gemeentes van Oos-Kaapland besoek om die saak wat hy so op die hart gedra het, te bevorder. Tydens sy termyn op hierdie akker was hy ook geesdriftig betrokke by die oprigting van die nuwe Bybelhuis en kantore in Port Elizabeth. Die kerk in die algemeen, en in die Oos-Kaap in die besonder, treur oor die heengaan van s6 ‘n pligsgetroue dienskneg van die Here wat sy roeping so nougeset en met groot ywer benader het. Deur die jare van sy mooi bediening is hy op uitmuntende wyse bygestaan deur sy lewensmaat, Truda. Sy was ‘n waardige pastoriemoeder wat steeds sy hande omhoog gehou het gedurende al die jare wat dit vir hulle beskore was om saam in die diens van die Here te staan. Ds Du Plessis word oorleef deur sy eggenote en drie kinders. (Jaarboek ).