DIE ROGELIM TEHUIS VIR OU MANNE, KAAPSTAD

Het Oude Mannenhuis (Rogelim)

Die eerste tehuis in die Kaapkolonie vir bejaarde mans is 9 Junie 1896 amptelik geopen. Die doel van Het Oude-Mannen Huis (oftewel Rogelim, n.a.v. 2 Sam. 17:27–29) was om aan manne van goeie getuienis, wat oud en hulpbehoewend was en nie in staat om die koste te bestry in gewone losieshuise nie, ‘n aangename verblyf te verskaf waar hulle hul laaste dae stil en rustig kon slyt, volgens eerw. Andries Dreyer in Historisch Album van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (1910), toe dié foto geneem is.

‘n Vrouelidmaat van die NG Kerk het in 1895 te voorskyn gekom met planne vir so ‘n gebou en ‘n bydrae van £5 000 as die plan uitgevoer sou word. Die kommissie aan wie dié aanbod gedoen is, het gemeen hulle kon onmoontlik vir dié taak terugdeins.

‘n Ruim stuk grond is teen £1 350 aangekoop in Faurestraat, destyds ver genoeg verwyderd van die gewoel van die stad sodat die oues se rus nie versteur sou word nie, maar tog ook naby aan bus- en tremroetes sodat inwoners elke deel van die stad maklik sou kon bereik.

Die bouwerk het dadelik begin en so is die “Oude-Mannen Huis” reeds in Junie 1896 betrek is. Die argitek, George Murray Alexander, was onder meer ook verantwoordelik vir die NG kerke Rondebosch, Tafelberg en Britstown, die ou operahuis, die Rondebosse biblioteek, Prins Albert se NG pastorie en die Queen’s Hotel in Seepunt. (Met dank aan Morne van Rooyen)

Die Rogelim Tehuis vir ou manne is geleë is geopen op 9 Junie 1896 in Faurestraat, Kaapstad, en dit is bestem vir ou en hulpbehoewende manne van goeie getuienis. Daar is plek vir 28 inwoners. Elke applikant moet bewys lewer dat by werklik behoeftig en van goeie sedelike gedrag is. Elkeen wat toegelaat word, moet £10 vir begrafniskoste deponeer en £3 per maand vir losies betaal.

BRON: NG Kerk Jaarboek 1952