DIE NG KINDERSHUIS, GREYTOWN

In April 1919 het die Natalse Sinode besluit tot die oprigting van ‘n inrigting vir die versorging van wees- en verwaasloosde kinders, met die naam van Die Weeshuis van die Nederduitse Gereformeede Kerk van Natal. Op die Sinode van 1951 is die naam van die inrigting verander tot Die NG Kinderhuis.

In 1919 is die inrigting offisieel geopen met vier kinders. Die getalle het gestadig toegeneem en daarmee ook die uitbreiding van die inrigting sodat daar in 1952 120 kinders gehuisves kan word. Daar is ook ‘n kleuterafdeling vir kinders onder ses jaar. Die kinders woon die plaaslike skole by en neem deel aan al die buitemuurse aktiwiteite van hierdie skole.