Dekker, Abraham Marthiuns

Ds. Dekker Abraham

Gebore

21 Jan. 1923

OORLEDE

07 Jul. 2008

UNIVERSITEIT

 B.A.,-Th.D

gelegitimeer

1946

ORDEN

1947

STANDPLASe

Ladysmith, Natal

1949 Wakkerstroom

1951 Dingaanstat

1956 Mede-redakteur, „Die Ligstraal” en Hooforganiseerder v/d Christelike Lektuurfonds

1962 Besturende Direkteur Sabiko

– 1964 Na Moederkerk: Springs

EMIRITEER

Dr Abraham Dekker (BA, D.Th., D HOM, FHS) (21 Jan. 1923 – 07 Jul. 2008)

Abraham MarthinusDekker is op 12 Januarie 1923 op ‘n plaas in die distrik Vryheid in Natal gebore. Voor sy geboorte het twee van sy boeties tragies gesterf, daarom is sy geboorte met dankbaarheid begroet en het sy vader vroeg reeds van hom as sy “predikantjie” gepraat. Dit was wonderlike jare op die plaas, maar die skielike siekte en dood van Abraham se vader in 1927 op die ouderdom van 41 jaar was ‘n groot ramp. Die jaar het sy moeder die plaas Mahloni in die distrik Vryheid gekoop.

Dr Abraham Dekker skryf in sy outobiografie: “Voor hy dood is het hy vir my ma gesë dat hy vir haar en die kinders gebid het en gevra het dat die Here vir ons sal sorg sodat ons nie honger sal ly nie. Die Here het my vader se gebede verhoor. Hoewel ons soms bitter swaar gekry het, het ons nooit honger gely nie.”

Abraham het in 1929 sy skoolopleiding op Dwaalhoek in die distrik Vryheid begin, waar hy in die kwartaal geloseer het en net naweke en vakansies terug na sy moeder op die plaas Mahloni gegaan het. Dit was droogte en die moeilike depressiejare, maar die Here het ge- help dat hulle nie soos baie ander boere bankrot gespeel het n ie. In 1937 het hy ‘n leerling aan die Hoërskool Vryheid geword, waarhy in 1940 belydenis van geloof afgelë het en die roeping ontvang het om predikant te word.

ln 1942 het hy na die Hugenote-Universiteitskollege op Wellington vertrek om sendeling te word. Hy het die BA-graad met Sielkunde en Wysbegeerte as hoofvakke ver- werf, en drie verdere jare as student aan die Sendinginstituut op Wellington deurgebring. Hy het in rugby, hokkie en as langafstand-atleet uitgeblink. Aan die einde van 1946 is hy in die Moederkerk as sendeling toegelaat.

Abraham is in 1947 bevestig as sendeling te Ladysmith in Natal, wat ook BergviIle ingesluit het. Aan die einde van 1949 het eerw Abraham Dekker ‘n beroep as sendeling na die gemeente Wakkerstroom aanvaar. Met sy aankoms was die leraarspos in die Moedergemeente vakant en het hy met eredienste en pastorale werk uitgehelp. Na slegs 18 maande op Wakker- stroom het hy in 1951 ‘n beroep as dosent aan die Teologiese Skool op Dingaanstat aanvaar. ln dr Abraham Dekker se dienstyd word sy talente en gawes raakgesien en het hy as skriba en later as aktuariUSgedien.

Aan die einde van 1956 is dr Dekker beroep as hooforganiseerder van die ChristeIike Lektuurfonds in Bloemfontein. Hy het gedien in die kommissies van die NG Sendingpers en Die Ligstraal, die amptelike blad van die NG Sendingkerk. ln dië tyd het hy ook sy doktors- graad verwerf. Die werk het vinnig gegroei en in 1958 was daar 40 predikante in die diens van die Christelike Lektuurfonds. Hulle het gemeentes besoek, dienste gehou en landwyd geld vir die CLF ingesamel.

In dië tyd het drAbraham Dekker ‘n koerant, die Elethu, vir Zoeloesprekendes in Transvaal en Natal gestig. In 1961 het dr en mev Dekker na Johannesburg verhuis, waar hy in 1962 besturende direkteur van die Asbek-maatskap- py, die uitgewer van die koerant, geword het. Die koerant het aanvanklik gefloreer, maar moes later gestaak word weens finansiële prob leme.

Na die sluiting van die koerant het dr Dekker in 1964 die leraar van die NG Gemeente Springs geword, waar hy met groot seën gew erk het.ln diëtyd was hy ook die eksteme eksaminator van die Teologiese Fakulteit (A fd B)aan die Univer- siteit van Pretoria, enhet hy die verbintenis met die studente baie geniet. 1n 1976 is hy beroep as leraar na die NG Gemeente Louis Trichardt, waar hy met oorgawe gewerk het totdat hy op 18 April 1988 emeritaat aanvaar het.

Dr Abraham Dekker is op 31 Maart 1951 met Eleanor getroud, iemand wat hom tot sy dood metliefde en deernis bygestaan het. Hulle kinders heet Conny, Nico, en Braam. Braam is getroud met Louisa Lombard, die jongste dogter van dr Johan Lombard, destyds mede- leraar van dr A Dekker op Louis Trichardt.

Na sy aftrede op 31 Maart 1988 het drAbra- ham Dekker weer in diens van die Christelike Lektuurfonds getree, waar hy ‘n verdere tien jaar en ses maande met oorgawe gewerk het. Soos in sy jonger dae het hy dienste oor die land waargeneem. In 1998 is ‘n spesiale dinee in Bloemfontein gehou ter ere van dr Abraham en Eleanor Dekker, waar ds Freek Swanepoel, moderator van die Algernene Sinode, ‘n oorkonde aan die egpaar oorhandig het. Dit het so gelui: “Ons eer hom vir sy versiende visie oor die moontlikhede van die fonds. Sy onvermoeide ywer vir die uitbou van die fonds en sy entoesiasme oor ‘n tydperk van 40 jaar vir die fonds. Ons dank die Here dat Hy u gebruik het om die fonds tot stand te bring. Slegs die ewigheid sal dit openbaar wat die vrug van u visie en droom met die fonds was. Miljoene mense het oor die tydperk geestelike hulp en krag uit die lektuurgeput. In die koninkryk van God is daar baie mense wie se lewens geestelik verryk is deur dit wat met die fonds bereik is. Dit is soos ‘n mosterdsaad wat iemand gevat en in die tuin geplant het, dit het gegroei en ‘n boom geword en die voëls het in sy takke kom nes maak (Lukas 13:19).”

Dr Abraham Dekker het in 1999 finaal afgetree, ‘n paar maande voor sy 77ste verjaardag. Hy het op Warmbad afgetree, maar het na spoedig na Louis Trichardt teruggekeer waar hy die waardering, respek en liefde van sy ou gemeente en vriende geniet het. Hy skryf: “In hierdie stadium van my lewe stem ek saam met die Vlaamse digter Guido Gizelle: `Met U in my hart en u blocd op my hoof, my skuldige voorhoof, met U in my hart en my oog op die kruis, nog tien stappe, drie stappe, een stap, nog – drie maal hosanna! – een stap en een stem en ek vlug in u arms, O. Jesus!’ Dit beteken nie dat ek nou sit en wag vir die dood om te kom n ie. Deur die genade van die Here sal ek strewe om besig te bly en sy Woord te verkondig tot Hy my kom haal. Dit laat my dink aan Martin Luther wat gesê het dat as hy sou weet dat hy meire sal doodgaan, hy vandag nog ‘n appelboom sou plant.,”

DrAbraham Dekker het op 7 Julie 2008 in sy huis aan ‘n beroerte gesterf. Hierdie dienskneg van die Koning is begrawe vanuit sy geliefde kerkgebou op Louis Trichardt, waar die plaaslike leraar, ds Jan Pretorius, die lig laat val het op die merkwaardige en toegewyde lewe van ‘n begenadige man van God wat met oorgawe gedien en geleef het. (Jaarboek ).