De Vos, Pieter Jacobus Gerhardus

Ds. De Vos Pieter

Gebore

29 Okt. 1842

OORLEDE

1 Okt. 1931

UNIVERSITEIT

 Litt. Dr.

gelegitimeer

1866

ORDEN

1867

STANDPLASE

 Piketberg

1871 Caledon

1880 Riversdal

EMIRITEER

1919

Prof. Pieter Jacobus Gerhardus de Vos is 29 Oktober 1842 op die boereplaas Olifantsberg in die distrik Worcester gebore. Sy eerste skoolonderwys het hy op Worcester ontvang, en nadat hy ook ‘n tydlank in die Paarl en Iater (1859-1862) aan die S.A. Kollege, Kaapstad, sy voorbereidende studies tot die Teologiese Kweekskool voltooi het, is hy in 1863 tot laasgenoemde inrigting toegelaat. Na sy kandidaatseksamen afgelê te hê, is hy na Edinburgh, in Skotland, gegaan ter bywoning van die klasse in die Teologiese Kollege van die Vrye Kerk, en daar die Sinode van gemelde Kerk hom die deurgebragte jare aan ons Seminarie as gewone studiejare toegereken het, is hy in 1866 as proponent van die Kerk toegelaat. Na hy ook in Utrecht enige maande die klasse aan die Ryksuniversiteit deurgebring het, is hy na sy vaderland teruggekeer en op 12 September 1866 in die Kaapstad gelegitimeer en beroepbaar gestel. Hy het agtereenvolgens drie gemeentes van ons Kerk bedien, t.w. Piketberg (1867-1871); Caledon (1871-1880); Riversdale (1830-1883); In Oktober 1883 is hy aan ons Teologiese Seminarie as professor in die Dogmatiek bevestig, en in die hoë en gewigvolle betrekking het hy op uiters bekwame wyse die Kerk 36 jaar waardiglik gedien totdat hy om gesondheidsredes in 1919 sy emeritaat aanvaar het. Op 1 Oktober 1931 is hy te Stellenbosch na ‘n langdurige lyding sag en kalm in sy Heiland, wie hy so innig lief gehad en getrou gedien het, ontslape. Prof. De Vos het reeds as jong predikant invloed in die Kerk gehad. Op Rings en Sinodale vergaderinge is sy raad en voorligting, wat hy steeds met soveel helderheid gegee het, in moeilike en ingewikkelde sake dikwels gevolg. Hy was dan ook vroeg lid van belangrike kommissies. Ook in kringe, waarin hy in later jare buite sy amp geroep was om hom te beweeg, het sy woord gewig gehad en het dit verband met maatskaplike en staatkundige aangeleenthede aandag getrek. In hierdie verband kan genoem word, sy innige vaderlands en volksliefde, wat by verskillende voorkomende geleenthede tot openbaring gekom het en waarvan hier slegs twee genoem word, t.w. sy ywer vir die Hollandse taal en sy afvaardiging na Engeland tydens die Tweede Vryheidsoorlog in 1900 om saam met ander deputate ‘n poging aan te wend om deur middel van publieke vergaderinge as andersins die Engelse volk te beweeg die oorlog te staak en die Republieke hul duurgekogte vryheid nie te ontneem nie. En as ‘n bewys van die hoë waardering van gewigtige dienste in belang van land en volk, het die Universiteit hom in 1919 as sy Kanselier gekies en die eregraad van Doktor in die Lettere toegeken. Dog ‘n baie hoër eerbewys is die dankbare hulde wat hom toegebring is deur die Kerk en die volk wat hy op so ‘n waardige wyse en met sulk ‘n getrouheid en toegewydheid gedien het. Soli Deo gloria! Prof. Pieter Jacobus Gerhardus de Vos.: Geboren 29 Okt. 1842, te Olifantsberg, dist. Worcester. Zijn vader heette Jakob de Vos. Genoot zijn voorbereidende opleiding te Worcester en aan’t Z.A. College en studeerde in de Theologie te Stellenbosch, aan ‘t New College, Edinburgh, en te Utrecht. Werd predikant van Piketberg in 1866, stond vervolgens te Caledon (1871 – 1880) en te Riversdale (1880 1883); Nam een levendig aandeel in de algemeene werkzaamheden der Kerk en diende haar als Curator van Kweekschool en Normaalschool, als lid der Synodale, der Examen en der Zending-Commissien, enz. Aanvaardde in 1883 zijn ambt als Professor aan de Theol. Kweekschool. Heeft, naast zijn belangrijk werk als zoodanig, land en volk trouwen dienst bewezen, voornamelijk als Voorzitter van den Taalbond, sedert zijn ontstaan, en als ijveraar voor opvoeding en onderwijs. Vooral heeft hij zich beijverd in belang van de opvoeding en opheffing onzer armen. Heeft verder een hoofdaandeel gehad aan de spelling-vereenvoudiging der Hollandsche taal. Was ook lid van de deputatie naar Engeland in belang der Boeren, toen de groote oorlog hier te lande woedde (Jaarboek ).