Davidtsz, Gerhardus Johannes

Ds. Davidtsz Gerhardus

Gebore

21 Nov. 1916

OORLEDE

05 Apr. 1994

UNIVERSITEIT

B.D., LL.B

gelegitimeer

1943

ORDEN

1944

STANDPLASE

1944 Pretoria

EMIRITEER

Dr GerhardusJohannes Davidtsz (BD, BA, LLB, LLD) (21 Nov. 1916-05 Apr. 1994)

Dr GerhardusJohannes Davidtsz is op 5 April 1994 oorlede. Hy word oorleef deur sy eggenote Esther, twee dogers, skoonseun en een kleindogter.

Hy is op 21 Mei 1916 in Fochville gebore en voltooi sy teologiese studie in 1943 aan die Universiteit van Pretoria. Hy word medeleraar van die gemeente Pretoria (Groote Kerk); Hy sou veral op die terrein van barmhartigheidsdiens ‘n groat bydrae lewer. Die behoefte aan huisvesting vir bejaardes en die jeug wat na die stad gekom het, het horn na aan die hart gele. Daarvan getuig under andere die bestaan van die Jeugsentrum en tehuise soos Huis Davidtsz en Vergesig. Hy word aanvanklik in 1967 sekretaris vir die Diens van Barmhartigheid vir Noord-Transvaal en vanaf 1971 vir die Algemene Sinode. By het 17 jaar in die Moderatuur van Noord-Transvaal gedien, eers as aktuariusen later as assessor. Hy emeriteer aan die einde van 1982. Met sy afsterwe was hy lidmaat van die NG gemeente Groenkloof, waar by as ouderling steeds gewaardeerde werk gedoen het.

Om horn toe te rusvir sy taak, het dr Davidtsz ‘n student gebly. Benewens die grade BA en BD, het by die LLB- graad behaal en is by as advokaat van die Hooggeregshof van Suid-Afrika toegelaat. In 1976 behaal by die LLD-graad aan die Potchefstroomse Universiteit vir CHO.

Dr Davidtsz het in die gemeenskap van Pretoria diep spore getrap. Met sy heengaan was by die langsdienende stadsraadslid van Pretoria. Hy het vantevore as burgemeester gedien, was ook voorsitter van die stad se Bestuurskomitee en steeds lid met sy afsterwe. Hy het ook op die onderwysterrein ‘n belangrike rol gespeel. Toe die stadsraad van Pretoria horn op sy 75ste verjaarsdag ere- burger van die stad gemaak het, het by in 28 liggame gedien, in verskeie as voorsitter.

In lewe is by paslik vereer met verskeie toekennings waaronder ‘n eredoktorsgraad deur Unisa waarvan by die voorsitter van die Raad was tot en met sy dood.

Hy is op 8 April onder blyke van groot waardering en belangstelling vanuit die NG gemeente Universiteitsoord begrawe. Die begaafde predikant van die Ned Geref Kerk sal as nederige dienskneg onthou word wat in die gesindheid van Paulusgeglo het: ‘As ek in die levee bly, kan ek voortgaan met vrugbare arbeid’. – Flip du Toil. (Jaarboek ).