Cruse, Pieter Jozef

 

Gebore

2 Okt. 1862

OORLEDE

5 Nov. 1894

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1891

ORDEN

1892

STANDPLASE

1892 Franschhoek

EMIRITEER

Op den 6den November overleed te Worcester de Wel-Eerw. Heer Pieter Joseph Cruse, Theol. Dr., leeraar te Franschhoek, in den ouderdom van 34 jaren. Nadat hij zijn theologische cursuste Stellenbosch had volbracht ging hij in 1888 naar Holland, en verwierf aldaar den graad Theol. Dr. In 1891 teruggekeerd werd bij op den 12den November van dat jaar gelegitimeerd, en op den 12dem Januari 1892 te Franschhoek tot herder en leeraar geordend en bevestigd. Gedurende het laatste jaar zijner bediening was hij, wegens zwakken gesondheidstoestand, dikwijls verplicht zijn dienstwerk te staken; en het was bij zijne terugkomst van eene reis naar den O.V.S., waar hij te vergeefs herstelling van krachten heeft gezocht, dat de Heer hem, nog voordat hij zijne gemeente had bereikt, tot zijne eeuwige rust riep. (Jaarboek 1895/20).