Cronje, Andreas Stefanus

 

Gebore

2 Okt. 1907

OORLEDE

28 Feb. 1978

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1932

ORDEN

1933

STANDPLASE

1933 Robertson

1939 Murray

1944 Nuwe Kerk, Graaff-Reinet

1945 Worcester

1950 Worcester-Oos

1956 Sekr. vir Evangelisasie (N.G. Kerk K.P.); pastorale spreekkamer in Kaapstad

EMIRITEER

1974

Ds Andreas Stefanus(Andries) Cronjé (2.10.1907 – 28.2.1978); Hy is na voltooiing van sy studie op Stellenbosch in 1932 tot die bediening toegelaat. Hy het ‘n lang en besonder vrugbare bediening in Robertson (1933); Murray (De Doorns) (1939); Nuwe Kerk, Graaff-Reinet (1944); Worcester (1945) en Worcester-Oos (1950) gehad, en vanaf 1956 sewe jaar as Sekretaris vir Evangelisasie in Kaapland en nog elf jaar in die pastorale spreekkamer in Kaapstad. Na sy uittrede in 1974, verrig hy in Springs en ‘n paar ander Transvaalse gemeentes gewaardeerde hulpdiens. Voor sy heengaan in Pretoria na ‘n aanval van beroerte, het hy in Springs gewoon. Kinderlike gelowigheid, ware vroomheid, innige gebedsgemeenskap met die Here en ‘n stralende blydskap in die diens van die Heiland het sy lewe gekenmerk. In diepe afhanklikheid van sy Meester het hy hom ten volle aan Sy diens gewy. Met sy bemeestering van die Griekse taal, sy vroomheid van gemoed ten opsigte van die Skrifuitleg en sy besondere gawe om die Woord van God te bedien, was hy as gloedvolle en gesalfde prediker vir talle hoorders tot groot seën. As evangelisasiesekretaris en in die spreekkamer is sy medemens met vriendelikheid en simpatie van geestelike raad en leiding bedien. In die jare van sy bediening lewer hy in verskeie belangrike kommissies ‘n waardevolle bydrae. Onder andere tree hy ‘n geruime tyd as die waardige voorsitter van die Proponents eksamenkommissie op Stellenbosch op, waar dit vir die kandidate sowel as vir sy mede-kommissielede louter luistergenot was as hy oor die voorgeskrewe gedeeltes uit die Nuwe Testament praat. Ds Cronjé was ook 25 jaar voorsitter van die Sinodale Kommissie vir die Instituut vir Dowes en Blindes op Worcester. Hy was ‘n heelwat jonger broer van ds J C Cronjé, wat reeds 1944 oorlede is. (AANTEKENING: ‘n Belangstellende vriend het die opsteller van hierdie lewensketse daarop gewys dat wyle ds. A S Cronjé (Jaarboek 1979) uit die gemeente Luckhoff in die OVS gekom het en dat hy nie ‘n broer van wyle ds J C Cronje was nie.) (Jaarboek 1979/267).