Conradie, Pieter Jacobus * 1912

Ds.Conradie Pieter

Gebore

14 Febr. 1912

OORLEDE

23 Mei 1995

UNIVERSITEIT

 M.Th., US

gelegitimeer

1937

ORDEN

1940

STANDPLASE

1940 Calvinia (Hpr.)

1941 Amalia

1945 Eloffsdal

1952 Pretoria-Wes

EMIRITEER

Ds. Pieter JacobusConradie BA, M-TH 14 Febr. 1912 – 23 Mei 1995

Pieter Conradie is op 14 Februarie 1912 in die Distrik Christiana gebore en het daar gematrikuleer. Van 1931 af studeer hy aan die Universiteit van Stellenhosch en verwerf sy BA- en MTh-grade. Hy word gelegitimeer in 1937.

In Februarie 1938 begin hy as geestelike werker arbei op die Lichtenburgse delwerye, met standplaas Carlisonia. Op 4 Februarie 1940 word hy as hulpprediker georden te Calvinia nadat hy daar sedert April 1939 onder die jeug werk.

Vanaf 8 Februarie 1941 is hy terug op Wes-Transvaal, aspredikant van Amalra waar hy arbei tot op 29 September 1945 toe hy as leraar van EIloffsdal, Pretoria bevestig is.

Dan volgeeen van sy twee langste bedienings, naamlik in Pretoria-Wes. Hy was alleen in hierdie groot gemeente en ook die Polisiekollege met sy honderde studente SOWCI as die Weskopppies-hospitaal, het hy bedien. In die baie jare wat hy daar was. het hy byna elke Sondag drie dienste en soms vier dienste gehou.

In sy laaste gemeeme, Valhalla, was hy byna 22 jaar predikant. Daar het hy ook sy eggenote, Maatne Mare (vroeer van Bloemhof) aan die dood afgegee op 9 Mei 1977. Hulle het twee kinders. Daar isook vyf kleinkinders. In hierdie tyd het ds. Conradie diep spore getrap in die Noord-Transvaalse Sinode. Hy was lank soorsitter van die Sinodale Sendingkommissie en het ‘n belangrike rol gespeel in die sendingwerk. Hy was aktief in die bou van verskillende sendinghospitale, sendingkerke en sendingpastorieë betrokke.Op ringsvlak was hy verantwoordelik vir die skakeling met die Ned Geref. Kerk in Afrika-gemeentes, Tshwane en Saulsville in Attridgeville.

Ds. Conradie het die besondere prestasie behaal dat hy reeds 50 jaar in die bediening was hy aftrede, verreweg die langste van sy mede-predikante van daardie tyd. Daarom kon hy ook by twee sinodes van Noord-Transvaal die opening en konstituering van die sinode as oudste dienende leraar waarneem ʼn taak wat hy met groot onderskeiding afgehandel het.

Pieter Conradie was ‘n wellewende en aangename mens, nederig en teruggetrokke. maar uiters bekwaam en toegewyd aan sy mening. Hy was baie getrou in sy huisbesoek en pastorale werk. Vir almal was hy toeganklik en sy gemeente het groot prioriteit by hom geniet, al het hy die laaste 11 jaar aIleen gestaan na die dood van sy eggenote.

Sy prediking was besielend, deeglik en skrifgetrou. Hy het ʼn evangeliese kant gehad. Hy was ʼn begaafde Predikant wat vir baie jong predikante ʼn inspirasie geword.

Hy het sy emiritaat aanvaar op 11 November 1931. Hy is oorlede op 23 Mei 1995 aan longontsteking in Kempton-Park waar hy by sy seun gebly het. DJ Viljoen (Jaarboek).