Conradie, Jacobus De La Rey

Ds JD Conradie

Gebore

1 Jan. 1900

OORLEDE

17 Mrt. 1987

UNIVERSITEIT

MA (US)

gelegitimeer

1926

ORDEN

1927

STANDPLASE

1927 Meru

1929 Philipstown

1936 Kaapstad

EMIRITEER

1967

Ds. Jacobus De La Rey Conradie (1 Jan. 1900 – 17 Mrt. 1987) is gedurende die Anglo-Boereoorlog op Klerksdorp in ‘n konsentrasiekamp gebore. Sy vader het ‘n paar maande na sy geboorte by Frederickstad gesneuwel. Hy het as boerseun op die plaas grootgeword en daar skoolgegaan tot st. 6. Sy middelbare skoolopleiding het hy op Lichtenburg ontvang, waar hy in 1918 matrikuleer. Op Stellenbosch behaal hy o.a. ‘n MA-graad in Wysbegeerte. Hy word in 1926 gelegitimeer en vertrek in 1927 op versoek van die moderatuur van die Transvaalse Kerk na Oos-Afrika. Op 9 April 1927 word hy bevestig in die gemeente Meru. Die gemeente het oor die hele Tanganjika gestrek. Hy moes ook drie maande per jaar behulpsaam wees in die gemeente Vergenoeg wat oor die hele Kenia gestrek het. Ds. Conradie het altyd sy uitklim van Kilimandjaro as een van die hoogtepunte tydens sy verbly in Kenia beskou. Na twee jaar en drie maande in Oos-Afrika word ds. Conradie leraar van Philipstown vir ongeveer ses jaar. Daarna (31 Jan. 1936 – 30 Jul. 1967) was hy predikant van die Groote Kerk in Kaapstad. Hier was hy op sy fleur ‘n baie gewilde uitsaaipredikant met ‘n besonder radiomatige stem en voordrag. Hy was ook die eerste voorsitter van die Sinodale Radiokommissie van die N G Kerk in SA. Daarby was hy pastor by uitnemendheid. Huisbesoek was sy sterkpunt en omdat hy so.’n goeie geheue vir mense en hul name gehad het, het hy baie deure en harte maklik laat oopgaan. Hy word ook onthou as ‘n Skrifgebonde prediker. Deur sy groot sendingwyer het die gemeente van Kaapstad die geld voorsien om vir ‘n gemeente in Bishop Lavis ‘n kerkgebou op te rig. Hy was ook lid van die Sinodale Sendingkommissie. Ds. Conradie het op kultuurgebied ‘n belangrike bydrae gelewer. In 1941 het hy dr N Diederichs opgevolg as voorsitter van die reddingsdaadbond. Hy was ook voorsitter van die FAK. Verder het hy gedien in die uitvoerende raad van die Uniale Volkspelekomitee, was vir jare voorsitter van die Kaapstadse Skoolraad en het hy ds. F X Roome opgevolg as voorsitter van die Christelike Polisie- en Gevangenisvereniging. Hy het tot op 14 April 1976 in hierdie hoedanigheid gedien. Ds. Conradie het hom na sy aftrede in Milnerton gevestig waar hy nog 9 ½ jaar hulpleraar in die gemeente Sonnekus was. Hy word oorleef deur sy vrou, Katherina Johanna (Katie) de Klerk, en sewe kinders. (Jaarboek 1988)