Coetzee, Edward George Daniel

 

Gebore

5 Jul. 1920

OORLEDE

13 Okt. 1985

UNIVERSITEIT

B.Comm.

gelegitimeer

1953

ORDEN

1954

STANDPLASE

 Montagu

1956 Buffelsjagsrivier

1962 Noorder-Paarl

EMIRITEER

Ds. Edward George Daniel (Eddie) Coetzee (5 Jul. 1920 – 13 Okt. 1985) is 2½ maande nadat hy op 26 Jul. 1985 aan die einde van ‘n vrugbare bediening van 31 jaar in vier Kaaplandse gemeentes sy emeritaat aanvaar het, ʼn ernstige siekbed in die Tygerberg-hospitaal oorlede. In Observatory by Kaapstad gebore, matrikuleer hy in 1937 aan die Hoërskool Jan van Riebeeck. Daarna werk hy eers as klerk by die SA Spoorweë (1938-1943); toe as boek- houer by ‘n sakeonderneming (1944-1946) en eindelik as assistentsekretaris van die WP-Rugbyunie (1947-1949); Met aandklasse behaal hy in 1945 sy B-Comm aan die Universiteit Kaapstad en in 1949 deur korrespondensie ‘n BA aan Unisa. Reeds as kind het hy onder die bediening van wyle ds. E G du Toit (Observatory 1915-1955) sy hart aan die Here gegee en terwyl hy as jong man in ander werk staan, kry hy die roeping tot die evangeliebediening. Nadat hy dusdie vereiste eksamen in Grieks aan die Universiteit van Stellenbosch geslaag het, studeer hy aan die Kweekskool (1950-1953); In die studentelewe lewer hy diens as redakteur van Polumnia en bestuurslid van die Teologiese Studentesendingvereniging. Op 20 Mrt. 1954 word hy met oplegging van hande as medeleraar in die gemeente Montagu bevestig wat in daardie jaar juis sy eeufees vier. In Junie 1956 vertrek hy na die gemeente Swellendam-Oos (later Buffeljagsrivier genoem) wat pas vier maande tevore van Swellendam afgestig is. Daar kry hy dadelik met die ontevredenheid van ‘n aantal lidmate oor die afstigting te doen, wat tot die stigting van ‘n gemeente van die Ned. Herv. Kerk op Swellendam lei. Nogtans neem hy ses jaar lank op taktvolle en bekwame wyse die leiding om die fondamente vir die jong gemeente te lê, totdat hy in Junie 1962 ‘n beroep aanvaar na Noorder-Paarl wat toe ook weens vakatures ‘n moeilike tyd deurmaak. In die ruim elf jaar wat hy daar staan, lê hy hom onder meer in die besonder op die bevordering van die onderwysbelange, die opknapping en reorganisasie van die gemeentelike administrasie (ook geldelik); die oplossing van die jarelange probleme i.v.m. die grense tussen Noorder- Paarl (wat in 1875 sonder grense gestig is) en sy buurgemeentes Die Paarl en Paarl-Vallei en die ingewikkeldhede van die Gimnasium(skool)-trust toe. Op onderwysgebied is hy jare lank voorsitter van die skoolkomitees sowel as van die raad van trustees en die koshuiskomitee van die Hoër Meisieskool La Rochelle en ook lid van die Paarlse Skoolraad. Ver- der dien hy in die dagbestuur en werkekomitee van die Afrikaanse Taalmonumentkomitee, terwyl hy op breër kerklike terrein nege jaar skriba van die Ring van die Paarl en sowat vyf jaar lid van die Sinodale Sendingkommissie is. In lg. hoedanigheid dien hy ook in beide die Finansiële en die Binnelandse Sendingsubkommissie. In November 1962 is dit sy droewige lot om twee slagoffers van die onluste in die Paarl te begrawe. Die jaar daarna word ‘n nuwe pastorie onder sy leiding gebou en in 1966 volg uitgebreide herstelwerk aan die pragtige kerkgebou en die kerksaal en die herbeplanning van die kerkterrein. Op 7 Sept. 1973 word hy as die eerste leraar van die pasgestigte gemeente Tafelbaai, met sy middelpunt by die kerksaal wat jare vantevore vir wyksdienste in die gemeente Maitland by Bloubergstrand opgerig is, bevestig. (Toe daar weens die vinnige groei veral in die Table View-gedeelte van die jong gemeente in 1984 tot afstigting oorgegaan word, kry die nuwe gemeente die ou naam Tafelbaai en die oue die nuwe naam Bloubergstrand); Op ‘n erf wat in Table View aangekoop is, word daar in Junie 1980 ‘n mooi kerksaal in gebruik geneem en reeds van September daar- die jaar af word daar met dubbele oggenddienste begin omdat die kerkie in Bloubergstrand nie meer al die kerkgangers kan bevat nie. In die eerste tien jaar van die gemeente se bestaan groei die belydende lidmatetal van 356 tot 893 en die inkomste uit dankoffers en gewone kollektes van byna R17 000 tot oor die R77 000. Ook daar geniet ‘n pasgestigte gemeente die voordeel van sy eerste predikant se kennis, presiesheid en toewyding. Ondanks sy beskeidenheid was hy ‘n goeie, ernstige en Skrifgebonde prediker wat groot waarhede so gestel het dat elkeen dit kon verstaan. “Sy boodskap het daarvan getuig dat hy dit self diep deurleef het.” Terwyl sy eie gesondheid aanmerklik verswak, ontval sy bekwame eggenote, wat ‘n krag en besieling in sy lewe was, hom in Augustus1984 en na etlike maande van verlof lê hy die herderstaf neer. Hy bly in die gemeente woon. Van hom is daar gesê dat hy ‘n ware vriend en ‘n waardige dienskneg van sy kerk was. (Jaarboek 1987)