Chiputo (1914)

‘n Derde sendingstasie, Chiputo, word in 1914 sowat 144 kilometer (90 myl) wes van Mwenzi aangelê. Eerw. en mev. C. A. Roode en hul twee kindertjies gaan daarheen, nadat hy die taal op Mphatso aangeleer het. Die gemeente Lichtenburg neem verantwoordelikheid vir hierdie sendelingpos. Dit neem die Roode-gesin 14 dae — per donkie — om hul werkkring te bereik. Hierdie stasie lê nie ver van die Zambiese grens nie en mettertyd rnaak die sendelinge van Chiputo meermale kontak met die N.G. sendelinge op Nyanje-sendingstasie in Zambië (Bron: Cronje, J.M. 1981. Aan God die dank. p. 209).