Chibi (1907)

Die Berlynse sendelinge Neitz en Dietrich lê hierdie stasie in 1894 sowat 64 km suidwes van Morgenster aan. “Dit het egter geblyk erg ongesond te wees, en nadat eerw. Dietrich en sy twee kindertjies daar begrawe is, is die stasie vir ‘n geruime aantal jare alleen deur evangeliste beman.” In 1911 bied eerw. en mev. H. C. Hugo aan om daarheen te gaan (Bron: Cronje, J.M. 1981. Aan God die dank. p. 102).