Carstens, George Frederik Kellerman

 

Gebore

6 Febr. 1921

OORLEDE

4 Apr. 2011

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1946

ORDEN

1947

STANDPLASE

1947 Garies

1949 Woodstock

1951 Villieria

1953 Rietfontein-Noord

1957 Koringberg

1960 Johannesburg-Oos

1962 Noorder-Paarl

1965 sekr vir Evangelisasie (Kaapland)

1969 Goodwood-Wes

Kapelaan SAW: 1973 Goodwood-Wes (Wingfield)

1981 EmeritUS(1 Mrt. 1981 streekhoof TWR Wes-Kaapland

1 Aug. 1983 gebiedshoof, Radiokansel

1987 skakelpredikant studentebearbeiding Stellenbosch)

EMIRITEER

George Frederik Kellerman Carstens is op 6 Februarie 1921 op die plaas Oudekraalsvlei in die distrik Piketberg gebore. Hy was die oudste seun van Hendrik Michiel Carstens (Hennie) en Maatje Helena Johanna Kellerman (Malie); Hulle het nog ‘n seun, Pieter, wat serebraal gestrem was. George se vader is oorlede toe hy 12 jaar oud was en sy ma moes hom en sy broer alleen grootmaak.

Op Piketberg was een van sy beste vriende Andries Treurnicht, later predikant en parlementslid. Hoewel George van kleins af die Here geken het, het hy en Andries saam ‘n CSV-kamp bygewoon waar hulletot bekering gekom het. Later jare het dr Andries gereeld op daardie dag vir George gebel en hom herinner aan die groot stap wat hulle daardie dag geneem het. Sy dogter Rita skryf: “Die roeping om die Evangelie te verkondig het gou daarna posgevat en hy is in standerd 9 na Paul Roos om Grieks as vak te neem. Dieselfde jaar het Aletta Maria Johanna Brink sy lewe binnegestap en sy roeping gedeel. Hulle is ses jaar later getroud, op 8 Februarie 1944. In sy herinneringe skryfds George: “Behalwe die Here Jesusis sy die beste wat ek ooit van die Here kon ontvang.”

Nadat hy die BA-graad aan die Universiteit Stellenbosch verwerf het, het hy in 1943 aan die Teologiese Seminarium begin studeer. Aan die einde van 1946 is hy as proponent gelegitimeer. Op 8 Februarie 1947 is hy met handoplegging in die NG Gemeente Garies ontvang en bevestig. Op 12 Februarie 1949 het hy leraar van die NG Gemeente Woodstock, ‘n voorstad van Kaapstad, geword. Hier het hy gewerk tot hy op 25 Augustus1951 leraar van die NG Gemeente Villieria in Pretoria geword het. Na slegs ‘n jaar is hy op 30 Augustus1952 as leraar van die NG Gemeente Rietfontein-Noord bevestig, waar hy medeleraar van ds. MJ (Mike) Smuts was.

Tydens sy bediening in die Jakarandastad het hy ‘n jaar lank studieverlofgeneem en het hy tydens sy verblyf as predikant van Noorder-Paarl sy doktorsgraad in Evangelisasie onder leiding van prof JCG (Kolie) Kotzè van Stellenbosch behaal. Die tema van sy proefskrif is: “Modeme sekularisasie as evangelisasieprobleem.”

Sy pad het op 24 Augustus1957 teruggeloop na die Swartland toe hy leraar van die NG Gemeente Koringberg geword het. In 1960 het hy na Johannesburg teruggekeer, toe hy in die NG Gemeente Irene bevestig is, hierdie keer as evangelisasieleraar. Dr George het sy lewe lank ‘n passie vir die Koninkryk gehad en die redding van mense was sy hoogtepunte. Snags het hy in die strate van Hillbrow geloop en het hy mense van Jesusse liefde vertel.

In 1962 het hy leraar van die NG Gemeente Noorder-Paarl geword, waar hy gewerk(het tot hy in 1965 ‘n pos as leraar in sinodale diens met die opdrag Evangelisasie in die Kaapse Kerk aanvaar het. In 1969 het hy leraar van die NG Gemeente Goodwood-Wes (Wingfield) geword, as kapelaan van die SAW, en in 1973 is hy in die NG Gemeente Goodwood-Wes (Wingfield) bevestig. Hy het daar gewerk tot hy in 1981 sy emeritaat aanvaar het. In 1981 het hy streekhoof van TWR (later Radiokansel) in Kaapstad geword, en in 1987 is hy as skakelpredikant vir studentebearbeiding op Stellenbosch aangestel.

Na sy aftrede in 1981 het hy versekering by Sanlam verkoop en was hy ook by eiendomsontwikkeling betrokke. In hierdie tyd het hy uitgehelp as predikant in die NG Gemeentes Strand-Noord en Lourensrivier in die Strand. Hy was ook betrokke by die bou van ‘n skool vir serebraal gestremdes in Brackenfell. Dr George Carstens het ook ‘n SA atletiekrekord (vir veterane) in die 1500 m opgestel.

Ds. Cassie Carstens skryf oor sy ouers: “Ek het grootgeword in ‘n huis waar beide ouers die Here voluit gedien het en met ywer saam vir Hom gewerk het. Ook het ons vroom ouma, Malie Carstens, wat ‘n toegewyde voorbidder was, by ons ingewoon. Van Pa sou ek ‘n onuitputlike evangelisasie-ywer leer en van Ma ‘n tere liefde vir mense in nood, geestelik ofliggaamlik. Van Pa sou ek ook eerbied, dissipline en ‘n strewe na hoë standaarde leer en van Ma omgee, kommunikasie en deemis.”

Uit hulle huwelik is ses kinders gebore: Hennie Carstens, Henretha, Marlene, ds. Cassie (leraar van Vredelust: Opdrag Rigters Leierskap- en gemeenskapsontwikkeling); Alet en Petra.

Na die afsterwe van ds. George se geliefde lewensmaat in 2004 het sy gesondheid verswak. Hy kon later nie meer loop nie en kon net in sy stoel sit. Hy was egter tevrede en meestal pynvry. Hy is op 4 April 2011 oorlede en sy seun ds. Cassie Carstens het ‘n aangrypende diens gelei.

Dr George het vir sy kinders ‘n boek oor sy lewe geskryf. Hy eindig dit met die volgende woorde: “Speak to me by name, O. Master. Let me know it is to me. Speak that I may follow faster, with a step more firm and free. Where the shepherd leads the flock in the shadow of the Rock!” – Dr Gerdrie van der Merwe VDM (Jaarboek 2013/391).