Buti, Ernest Ts’Ediso Samuel

 

Gebore

20 Jul. 1910

OORLEDE

23 Febr. 1979

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

ORDEN

STANDPLASE

EMIRITEER

Sy heengaan het vir die NGKA en vir die Swartgemeenskap die verlies van ‘n bekende en geëerde leier beteken. By ‘n gedenkdiens wat die begrafnisdiens voorafgaan, bring 22 verskillende persone en instansies uit die breër kerklike lewe in Suid-Afrika sowel as van oorsee, aan hom hulde. Hy is as die seun van ‘n evangelis in die distrik Theunissen gebore. Sy laer onderwys ontvang hy op Maseru en in Bloemfontein en daarna word hy in die destydse Stofberg-Gedenkskool as onderwyser opgelei. Nadat hy op ‘n paar plekke in die Vrystaat onderwys gegee het, werk hy eers as tolk en later as senior klerk in die mynbedryf, totdat hy 1947 na die Stofberg-Gedenkskool teruggaan om as leraar opgelei te word. Na sy toelating 1951, is hy agtereenvolgens leraar van die NGKA in Heidelberg (T) (2 Febr. 1952 bevestig); Philippolis, Kroonstad en Thokoza (Alberton); Hy word as moderator van die Suid-Transvaalse Sinode van die NGKA gekies en by die Algemene Sinode van die NGKA op Worcester 1975 is hy die eerste Swart leraar wat die Algemene Sinode as moderator dien. In die tyd sien hy dan ook die kerk tot volkome onafhanklikheid ontwikkel. As voorsitter van die dikwels spanningvolle vergadering op Worcester, kwyt hy hom baie goed van sy moeilike taak deur die nugtere leiding wat hy gee. In tussenkerklike en ekumeniese byeenkomste in en buite ons land, sowel as binne die familie en in die Federale Raad van Ned Geref. Kerke en in ander belangrike kerklike liggame en kommissies tree hy as die vertroude leier van sy eie kerk op. Hy sterf na ‘n lang tyd van ernstige ongesteldheid in die Rietfontein-hospitaal op Edenvale. Sy seun, ds. S P Buti, is die skriba van die Algemene Sinode van die NGKA. (Jaarboek 1980)