Burger, Nicolaas Franciscus Petrus

Ds NFP Burger

Gebore

25 Sept. 1887

OORLEDE

18 Des. 1975

UNIVERSITEIT

US; VU Amsterdam

gelegitimeer

1924

ORDEN

1925

STANDPLASE

1925 Maclear

1928 Indwe

1950 Stanford

EMIRITEER

1958

Ds Nicolaas Franciscus Petrus Burger (25.9.1887 – 18.12.1975) is op Stofkraal in die distrik Carnarvon gebore en oorlede op Durbanville waar hy en sy eggenote sowat ‘n jaar in die nuwe tehuis vir bejaardes gewoon het. Die uitbreek van die Anglo-Boereoorlog en ‘n langdurige swaar droogte onderbreek sy onderrig in ‘n plaasskooltjie. Agter sy vader se skape ontvang hy die roeping om predikant te word en 1907 gaan hy na die dorpskool. ‘n Moeilikheid met sy oë belemmer sy vordering, met die gevolg dat hy eers 1915 die matriekeksamen kan aflê. Drie jaar studeer hy aan die Kweekskool, voordat hy vir verdere studie na die Vrye Universiteit in Amsterdam vertrek. Daar word hy Julie 1924 deur die Klassis van Amsterdam in die Geref Kerk gelegitimeer. In sy vaderland terug, laat die Proponentseksamenkommissie hom na colloquim doctum as leraar van die Ned Geref Kerk toe. In Maart 1925 word hy op Maclear bevestig, waarvandaan hy drie jaar later na Indwe verhuis. Daar verrig hy ‘n groot werk, totdat hy 1950 predikant van Stanford word, waar hy 1958 emeriteer en nog ‘n hele aantal jare bly woon. Net gedurende die eerste elf jaar na sy aftrede, verrig hy in 23 gemeentes hulpdiens. Hy was bekend vir sy getroue herderlike werk en sy ernstige prediking. (Jaarboek 1977/309).