Burger, Albert Myburgh

Ds en mev AM Burger

Gebore

27 Des. 1929

OORLEDE

30 Aug. 2007

UNIVERSITEIT

BA (US)

gelegitimeer

1953

ORDEN

1954

STANDPLASE

1954 Kraaifontein

1955 Sendingkerk: Masjona-sending

1959 Sannieshof

1964 Lichtenburg-Oos

1966 Roodepoort

1971 Louis Trichardt, (kpln. SAW)

1975 Messina

1981 Voortrekkerhoogte-Oos

 1984 Pietersburg-Noord

EMIRITEER

1967

Albert Myburgh Burger is op 27 Januarie 1929 op die plaas Volstruisdrift in die distrik Moorreesburg gebore. Albei sy grootouers kom uit die Swartland. Aan vaderskant: Albert Myburg Burger en Johanna Catharina Aletta Lambrechts van Volstruisdrift, Moorreesburg. Aan moederskant: Frank Jacob Frederick Burger en Callie Clara Francina Rossouw van Houtconstant, Porterville. Bertie se ouers is Michiel Adriaan Lambrechts Burger en Johanna Helena Burger. Sy ouers het ‘n besondere invloed op sy geestelike lewe, dit is veral die dood van Bertie se jong suster Fransie op agtjarige leeftyd, wat ‘n blywende indruk op sy lewe laat.

Hy begin sy skoolopleiding aan die Laerskool Porterville en aan Good Hope plaasskool in die distrik Tulbagh. Hiema is hy ‘n leerling aan die Hoërskool Porterville en matrikuleer aan die Paul Roos Gimnasium op Stellenbosch. Op skool presteer hy in Wetenskap en Wiskunde en wou ingenieur word. In matriek word die gesogde Rhodes-beurs in 1946 aan hom toegeken om aan Oxford Universiteit in Engeland te studeer, maar hy wys dit van die hand omdat die Here hom oortuig om predikant te word.

In 1947 begin hy BA (Admissie) op Stellenbosch en verwerf sy graad met Filosofie en Grieks as hoofvakke. In 1950 skryf hy in as student aan die Teologiese Seminarium op Stellenbosch, waar hy op 6 Desember 1953 as proponent gelegitimeer word. Oor sy jare op die Akker skryf sy vrou Ena: “Op die terrein van die verenigingslewe het hy gedien op die besture van die CSV en CSSB. Bertie was ook in 1949 lid van die Hester Morrison Volkspelelaer wat tydens die inwyding van die Voortrekkermonument opgetree het. Tydens sy finale Kweekskooljare het hy sendingwerk gedoen hy die Faure-Verbeteringskool en het studente vervoer met sy vader se skoolbus. Hy het ook gereeld die Maties se rugbyspan in die skoolbus na wedstryde vervoer. Hy het stranddienste op Hermanus en Kleinmond gehou en was ook leier van die span op Kleinmond in 1951.”

Na sy legitimasie ontvang hy ‘n beroep na die NG Gemeente Kraaifontein waar hy op 10 April 1954 met handoplegging bevestig word. Ds. Danie Theron van Porterville lewer ‘n treffende rede en Bertie se moeder hang sy toga om. Ds. Bertie Burger se intreepreek handel oor 1 Kor 2:2. In 1955 word hy sendeling in Masjonaland in Rhodesië. Daarna is hy werksaam op Sannieshof (1959-1964) en Lichtenburg-Oos (1964-1966) in die Wes-Transvaal. In 1966 word hy leraar van die NG Moederkerk op Roodepoort, waar hy goeie en geseënde werk doen. In 1971 loop sy pad na die NG Gemeente Louis Trichardt, waar hy met hart en siel werk en betrokke is by die sinodale kommissies van diens vir barmhartigheid en sending.

In 1975 maak die Here vir ds. Bertie ‘n nuwe deur oop toe hy kapelaan van die Suid-Afrikaanse Weermag op Messina word. In 1981 verskuif hy in dieselfde hoedanigheid na Voortrekkerhoogte-Oos en in 1984 word hy kommandementskapelaan van Kommandement Verre-Noord op Pietersburg waar hy werk tot met die aanvaarding van sy emeritaat op 21 Januarie 1989. Na sy aftrede op 27 Januarie 1989 gaan woon hulle in hulle strandhuis op Hermanus waar hulle aandag gee aan ‘n liefde en belangstelling om ‘n fynbostuin aan die gang te hou. Sy vrou skryf: “Bertie het ‘n groot taak aangepak na aanleiding van sy liefde vir Grieks en die Bybel. Sy Griekse Nuwe Testament het al die jare oop op sy lessenaar gelë. Sy Griekse kennis het nooit verroes nie.” Ds. Bertie help later in die NG Gemeente Stanford en ook twee jaar lank in die NG Gemeente Caledon-Wes. Later woon die egpaar in Serenitas Aftree-oord in die Strand en trek op 5 Januarie 2007 na die siekeboeg waar hy op 30 Augustus 2007 sterf. Sy roudiens vind op 23 Augustus 2007 in die Strand plaas en sy skoonseun ds. Piet Marais van Pretoria lei ‘n treffende diens met Rom 8:31-39 as teksgedeelte.

Bertie is op 25 September 1954 getroud met Ena Fourie van Caledon, ‘n maatskaplike werker wat 23 jaar lank werk, ook in die staandemag by kommandement Noord-Transvaal te Voortrekkerhoogte. Uit die huwelik is vier kinders gebore: Kolonel Michiel Adriaan Burger (Snr); stafofftsier op Lohatlha by Postmasburg. Hy is getroud met Kobie van der Merwe van Louis Trichardt, ‘n onderwyseres aan die Laerskool Postmasburg. Margaretha Elizabeth Burger (BPrim aan US); Sy is getroud met prof Gawie Rossouw op Stellenbosch. Johanna Helena Burger (BA Maatskaplike Werk aan US); Haar man, ds. Piet Marais, was voorheen hoof van die Lugmag se Kapelaansdienste en hulle is tans die leraarspaar in die NG Gemeente Valleisig in Pretoria. Amanda Burger is ‘n projekbestuurder by Shell en was getroud met Jan Coertzen, skoolhoof op Newcastle. Ds. Bertie en Ena Burger het twaalf kleinkinders. (Jaarboek 2008/389).