Cridland, J.S.

J S Cridland

Gebore

OORLEDE

13 Mrt. 1898

Hy is overleed op den 13den. Maart in Nyasaland, alwaar hij een getrouwe helper was in het Zendingwerk, en wegens zijne toegewijdheid en innige godsvrucht zeer geacht werd. Geen acht maanden tevoren was de Br. Jacobus du Toit, die ook met lust en toegewijdheid arbeidde en Eerw. T. Vlok in zijn werk behulpzaam was, door den dood aan dat deel van het zendingveld ontrukt geworden. (Jaarboek 1899/105)

 

J. S. Cridland, 1893 — 1898.

Toe daar so groot ‘n behoefte was aan werkers vir Nyasaland, het die Kommissie van die Fred. Send. Vereniging die aanbod van hierdie broeder aangeneem, en hom in 1893 uitgestuur saam met Ds. En Mev. A. C. Murray. Hy was ‘n Engelsman, en nadat hy na Suid-Afrika uitgekom het, het hy ‘n sterke drang gehad om sendingwerk te doen. By het toe na die Sending-Instituut te Wellington gegaan vir op leiding, maar is nooit georden nie. Hy was ‘n knap timmerman en ook ‘n boekhouer. Terwyl hy te Mvera was, moes hy evangelisasiewerk doen langs die meer kus, en daarvoor het hy self ‘n nette skuit gebou, wat van groot waarde was vir die werk, en na sy dood vir £20 verkoop is. Die werk op die groot buitepos Chitipi langs die meer het hy besondere aandag aan gegee, en kort na sy dood het Gods Gees op Chitipi begin werk. Toe Eerw. R. Blake, van Kongwe, op rustyd uitgegaan lid, moes Mnr. Cridland sy plek daar gaan inneem. Hy het sy werk met nougesetheid en ywer gedaan. Te Kongwe het hy ‘n ernstige aanval van swartwaterkoors gekry waaraan hy daar oorlede is in 1898. (Bron: Murray, A.C. 1931. Ons Nyasa-akker – geskiedenis van die Nyasa sending van die Nederduits Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika. p. 308-9)