BRANDWACHT-KINDERHUIS, MOSSELBAAI

Die Brandwacht-kinderhuis is in 1926 onder die leiding van ds. P. W. A. de Klerk gestig. Onmiddellik na die oorlogstydperk en die griepepidemie was daar ‘n groot behoefte aan kinderhuise vir verweesde en sorgbehoewende kinders. Op aandrang van die Armesorgkommissie van die Kaapse Kerk het die kerkraad besluit om die destydse skoolgebou vir ‘n kinderhuis in te rig. Die besluit het gelui dat sodanige inrigting opgerig word vir vyftig verweesde en verwaarloosde dogters. In die loop van die jare is ongeveer driehonderd dogters van ‘n korter of langer tydperk in die inrigting opgeneem. Die ouderdomme varieer van twee tot sestien jaar. Die kinders woon die plaaslike primere skool by en wanneer hulle die vereiste standard of ouderdom bereik bet, word hulle oorgeplaas na staatsondersteunde skole. Die uitgangspunt van die bestuur is om die hinders te behandel en te versorg asof dit ons eie kindens sou wees. Dit is die taak van die bestuur, wat verantwoordelik is teenoor die kerkraad om die kinders geestelik, liggaamlik en sosiaal toe te rus vir die lewe. Die ondervinding is dat die aandag, die moeite en die opoffering meer as lonend is. Die vrugte van die Inrigting verbly die harte van hulle wat eike dag met die werk besig is. Ons besef dat ons ‘n deeltjie bydra tot ‘n volksonderneming. In die jongste tyd is daar, met die ondersteuning van die Departement van Volkswelsyn, verbetenings teen aansienlike bedrae aangebring. Waar die inrigting nog altyd moeilikheid met lig en water gehad het, kan ons met dankbaarheid vermeld dat die twee skemas onlangs voltooi is. Ook is noodsaaklike uitbreidings aan die gebou aangebring.