Bothma, Willem Johannes Visagie

 

Gebore

12 Jan. 1926

OORLEDE

16 Jun. 1997

UNIVERSITEIT

Dip. Teol. Hugenote Kollege

gelegitimeer

1952

ORDEN

1953

STANDPLASE

1953 Edenville

1958 Parys

1962 Ficksburg

1965 Bultfontein

EMIRITEER

Willie Bothma is op 12 Januarie 1926 as seun van ‘n hoer van Vrede gebore. Hy gaan na die laerskool op Roadside en na die hoerskool op Vrede.

Hy werk van 1944 tot 1947 as klerk by die Spoorwee.

Daama gaan hy na die Hugenote-Kollege en Sendinginstituut op Wellington en kry sy Diploma in Teologie in 1952. Gedurende sy kollegejare is by baie aktief as voorsitter van die Studenteraad en primarius van Samuel. Hy speel ook voetbal, hokkie en jukskei.

Hy tree op 11 Julie 1953 in die huwelik met Catharina Moller en uit hierdie huwelik word drie kinders gebore, naamlik Johanna, Jacobus en Sanet. Ten tye van sy dood was daar reeds tien kleinkinders – drie seuns en sewe meisies.

Hy begin sy bediening op 13 Februarie 1953 toe hy georden word in die gemeente Edenville van die Ned Geref. Kerk in Afrika. Vanaf Mei 1959 dien hy in die gemeente Parys, waar hy drie jaar arbei. Daarna gaan die gesin in Mei 1962 na Ficksburg en in Maart 1965 na Bultfontein. Van Desember 1974 dien by in die gemeente Merafong van die NG Kerk in Afrika.

Hy emeriteer op 7 Augustus1988 weens swak gesondheid en hy en sy eggenote woon op Kroonstad tot in 1990 toe hulle na Westerbloem in Bloemfontein skuif. In die laaste jare het hy 21 pille per dag gebruik en moes hy gereeld inspuitings teen kanker kry. Hy sterf op 16 Junie 1997 na hartversaking.

Die hoogste prioriteit in sy bediening was om aan swart mense die evangelie in hulle eie taal te bring. Hy het ‘n boekie oor die nagmaal en die doop, in samewerking met dr AA Odendaal, die lig laat sien sowel as verskeie traktaatjies in Suid-Sotho.

‘n Besondere gebeurtenis wat in sy bediening plaasgevind het, was op Bultfontein. Die kerk het in 1966 ‘n biddag vir reen uitgeroep en lidmate van die NGKA- gemeente het in duisendtalle opgedaag met trekkers en sleepwaens en hulle het op ‘n skotige rantjie saamgetrek. Ds. Bothma het die boodskap gebring uit Jes 59:1. Die skare het tien-tien saamgebid. Hoewel daar geen reen voorspel was nie, het baie van hulle sopnat gereen voor hulle by die huis was. Alle panne was binne veertien dae vol water en riviere het hulle walle oorstroom.

Die Here het getoon dat Hy gebede kan verhoor. Die gevolg was dat mense in hulle honderdtalle by die kerk aangesluit het en die aantal katkisante jaarliks 700 tot 800 was.

Ds. Bothma het gedien in die Vertalingskommissie van die Sotho-Gesangboek, die Eksamenkommissie van die Teologiese Skool by Witsieshoek (tien jaar skriba, dertien jaar voorsitter) en lid en voorsitter van die Permanente Regskommissie.

Hy was ‘n stil mens, ‘n filosoof wat sy eie koers gegaan het. Hy het huisbesoeke en opvolgbesoeke gedoen. Sy voorbereiding was baie deeglik. Daarby was hy goed met geldsake en het by die gemeente se boeke noukeurig behartig. Hy het ‘n uitstekende humorsin gehad. – (DJ Viljoen, aan die hand van sy eie biografiese gegewens.) (Jaarboek 1998).