BOTHASHOF, SALISBURY

Bothashof, vroeër bekend as die Daisyfield-Kinderhuis, is geleë in Salisbury. In wese is hierdie inrigting ‘n kinderhuis vir sorgbehoewende kinders, wat daarin op rekening van die NG Kerk opgeneem word. Betalende kinders word egter ook as gewone kosgangers in dieselfde koshuis as die sorgbehoewende kinders opgeneem. Al die kinders woon die Kerkskool, wat aan die inrigting verbonde is, by. Die hele inrigting, insluitend die skool, is die eiendom van, en word beheer deur, die Ring van Bulawayo. Terwyl die Ring die Bestuur daarstel in medewerking met die kerkrade van die Ringsgemeentes en die Hoofbestuur van die Rhodesiese Christelike Vrouevereniging, word die Algemene Armesorgkommissie en die regering van Suid-Rhodesië ook elk deur een lid op die bestuur verteenwoordig.

Hierdie is die enigste dergelike liefdadigheidsinrigting van die NG Kerk benoorde die Limpopo en tegelykertyd is dit ‘n kerkskool met ruim regeringsondersteuning vir sover dit die skool aangaan. Die kerk moet egter in hoofsaak self die mas opkom wat die versorging van die sorgbehoewende kinders aangaan. Die inrigting was vir meer as 35 jaar bekend as die Daisyfield-Kinderhuis. In September 1948 het hy egter opgehou om op die eensame plaas Daisyfield te bestaan en in sy nuwe vorm onder die nuwe naam Bothashof herrys net buitekant Salisbury, waar geboue ter waarde van meer as £80 000 deur die Ring van Bulawayo opgerig is om hom te huisves. Hiervoor, en vir die £20 000 wat vir die nuwe plaas betaal moes word, is die meeste fondse tot aan die einde van 1948 in Rhodesië self gevind. Uit die Unie was omtrent eweveel afkomstig uit die Transvaal en die Vrystaat en ook heelwat uit Kaapland.

BRON: NG Kerk Jaarboek 1952