Boshoff, Septimus

Ds S Boshoff

Gebore

23 Feb. 1927

OORLEDE

6 Sep. 2008

UNIVERSITEIT

 BA (HONS)

gelegitimeer

1951

ORDEN

1952

STANDPLASE

1952 Bulawayo

1952 Bulawayo-Noord

1957 Sinoia

1962 Parkheuwel

1963 Saakgelastigde Sinode van Midde-Afrika

1966 Rusape

1971 Johannesburg-Oos

1974 Streeksekretaris – Johannesburg-streek  – Bybelgenoodskap van SA

1980 Adjunk-hoofsekretaris Johannesburg-streek – Bybelgenoodskap van SA

1985 Adjunk-hoofsekretaris – Bybelgenoodskap van SA

1990 Hoofsekretaris – Bybelgenoodskap van SA, Kaapstad

EMIRITEER

1993

Septimus Boshoff is op 23 Februarie 1927 te Oudtshoorn gebore, die sewende seun van agt kinders. Sy naam, Septimus, beteken die sewende. Na die sewe seuns is ‘n dogter gebore, die agtste kind wat Dottie genoem is. Sep se vader was Jakobus Boshoff, ‘n geliefde onderwyser wat diep spore getrap het by die Ambagskool op Oudtshoorn. Sy moeder was Maria Dorothea Puren, ‘n vrou en moeder wat haar huisgesin met liefde opgevoed het.

Sep het in 1943 aan die Hoër Seunskool Oudtshoorn gematrikuleer. Hy het op skool in tennis uitgeblink. Sep het hom aanvanklik in 1944 vir ingenieurswese aan die Universiteit van Stellenbosch ingeskryf, maar tydens die Paasnaweek in sy tweede studiejaar het die Here hom geroep om teologie te studeer. Sep het van kleins af gehakkel, maar dit het hom nie gekeer om vir die Here te gaan werk nie.

In 1947 het hy die BA-graad voltooi en aan die Teologiese Seminarium op die walle van die Eersterivier begin studeer. Hy het dit beskryf as ‘n wonderlike tyd sy lewe. Sep het in die Universiteitskoor gesing, goed tennis gespeel en in die redaksie van Die Student gedien. Aan die einde van 1951 is hy as proponent van die NG Kerk gelegitimeer. ‘n Honneursgraad is ook aan hom toegeken, met die tema “Separatistiese kerke”. Proponent Septimus Boshoff is op 16 Februarie 1952 as medeleraar in die NG Gemeente Bulawayo in die destydse Rhodesië met handoplegging bevestig. Die gemeente het ‘n groot gebied beslaan, vanaf Beitbrug tot by Halfway House. Na die afstigting van die NG Gemeente Bulawayo-Noord was hy op 3 Augustus 1952 die eerste leraar van die gemeente waar hy diep spore getrap en die lidmate met liefde en deernis gelei het. Op 3 Augustus 1957 het sy pad geloop na die NG Gemeente Sinoia, vandag bekend as Chinhoyi. Ds. Sep Boshoff is op 2 April 1955 met Helena Oosthuizen getroud en hulle het vier kinders gekry: Jakobus, Helena, Septimus en Mari. Met sy afsterwe het hy agt kleinkinders gehad.

Hy het die NG Kerk in verskeie regeringskomissies gedien. In Rhodesië was sy skerp brein en onderhandelingsvermoë vir die kerk van groot waarde. Ds. Sep het sterk leiding geneem met die stigting van die Streeksinode van Midde-Afrika. Hy was aanvanklik skriba van die moderatuur en is later tot moderator verkies. Hy het ook ‘n groot rol in die Onderwys-adviesraad in Rhodesië gespeel. Na die moord van dr Hendrik Verwoerd is hy gevra om ‘n huldeblyk oor die staatsman op Rhodesiese TV te lewer.

Op 3 Desember 1966 is hy as leraar van die NG Gemeente Rusape gevra om na Rhodesië se eensydige onafhanklikwording ‘n erediens in Engels waar te neem. By die geleentheid was die eerste minister, lan Smith, parlementslede, lord Gray en hulle gades teenwoordig. In die moeilike tye daarna was ds. Sep waarlik ‘n pastor en geestelike leier, iemand met ‘n groot liefde vir die Bybel as troosboek.

Op 17 April 1971 is hy bevestig as medeleraar in die NG Gemeente Johannesburg-Oos. Sy kollegas was ds. Chris Botha en ds. Julian MuIler. Laasgenoemde het sy prakties as student onder leiding van ds. Seppie in die NG Gemeente Rusape gedoen en is tans hoogleraar in Pretoria.

Op 1 Januarie 1974 het ds. Sep Boshoff ‘n nuwe hoofstuk in sy bediening begin toe hy die streeksekretaris van die Bybelgenootskap van SA in die Johannesburgstreek geword het. Na ‘n dekade van toegewyde werk het hy op 1 April 1985 adjunk-hoofsekretaris van die Bybelgenootskap van SA in Kaapstad geword. Hierdie seun van Oudtshoorn het op 1 Januarie 1990 die hoogste sport by die Bybelhuis in Kaapstad bereik toe hy die hoofsekretaris van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika geword het, ‘n pos waarin hy waarde toegevoeg het tot met die aanvaarding van sy emeritaat in 1993. Een van die vele hoogtepunte in sy lewe was toe ds. Sep Boshoff as hoof van die Bybelgenootskap ‘n oudiënsie met die pous in Rome gehad het. Na sy aftrede het hy aangebly as hoofkoordineerder van Bibliathon 94, ‘n geslaagde poging wat meer Bybels in die hande van mense geplaas het.

Omstreeks 1998 het hy en sy vrou na die Panorama-aftree-oord op Krugersdorp verhuis. Daar het hy uitgehelp met eredienste, Bybelstudie en huisbesoek in die NG Gemeente Randfontein-Noord. Van 1999 tot 2000 het hy teruggekeer na die land waar sy loopbaan begin het; hierdie keer as hulpleraar van die NG Gemeentes Chipinga en Mutare in Zimbabwe.

Ds. Sep Boshoff is op 26 September 2008 na ‘n lang siekbed oorlede. ‘n Begrafnisdiens is op 1 Oktober 2008 vanuit die NG Gemeente Constantia-Kruin gehou. Ds. Sep is beskryf as ‘n gelukkige mens wat met oorgawe geleef en gewerk het. Sy geliefdes en vriende onthou hom as ‘n beskeie, Godvresende mens. “Hy was vir ons ‘n voorbeeld van absolute oorgawe aan die saak van die Here, en ‘n onselfsugtige voorbeeld van toewyding aan God, sy vrou, kinders en medemens.” (Jaarboek 2009/382).