Beukes, Jacobus Cornelius

 

Gebore

13 Junie 1932

OORLEDE

25 Oktober 2013

UNIVERSITEIT

(Dipl. Teol.)

gelegitimeer

1960

ORDEN

1961

STANDPLASE

1961 Malopo

1963 Koster

1973 PSD NGKA/VGK N-Tvl opdrag: evangelisasie

EMIRITEER

2001

Jacobus Cornelius Beukes is op 1 Junie 1932 in die distrik Petrus Steyn in die Riemland gebore. Sy ouers was Jacobus Cornelius Beukes en Anna Christina van Rensburg. Sy pa het in Joodse ondernemings gewerk en kon sewe tale vlot praat, Jiddish ingesluit. In die oorlogsjare het hierdie vaardigheid handig te pas gekom in sy werk met Italiaanse krygsgevangenes by die gevangenis op Zonderwater.

Koos woon as kleuter saam met sy sussies die plaasskool Molendraai by, en gaan daarna na die Laerskool Petrus Steyn. Hy skryf: “Van kleins af was ek maer, sieklik en arm. Maar vroeg in my lewe het dit vir my duidelik geword dat ek ‘n sendeling sal word.”

Na sy moeder se dood op 17 Februarie 1945, verlaat die kinders Petrus Steyn en gaan woon by familie in Vereeniging. Hier matrikuleer Koos in 1949. Hy werk drie jaar lank by Union Steel Corporation en word later as ‘n departementshoof aangestel. In Junie 1950 woon hy ‘n jeugleierskamp op Bekkerskoolplaas by, ter voorbereiding vir die stigting van die Christelike Strewers op Wellington. Aan die voet van die Groenberg worstel hy weereens met sy roeping om sendeling te word, en in 1953 word hy ‘n student aan die Sendinginstituut op Wellington. Hy is sewe jaar lank ‘n inwoner van Huis Samuel, en is in sy finalejaar die primarius. In die tyd kom daar ‘n “driemanskap” tot stand — Japie du Plessis, Eben Louw en Koos Beukes.

Op 1 Mei 1960 lewer Koos Beukes sy proefpreek na aanleiding van Markus 2:1-22 en aan die einde van daardie jaar word hy gelegitimeer. Hy ontvang ‘n beroep na die NGKA Gemeente Molopo naby Mafikeng die eerste sendeling in die pos. Hy bedien swart plaaswerkers en die inwoners van twee klein nedersettings. Daar word plaasdienste gehou en daar ontwikkel ‘n uitstekende verhouding tussen Koos en die boere in die streek.

Koos trou op 10 Desember 1960 met Hilletjie Aletta Jacoba (Hilet) de Villiers, wat onderwys gegee het op Bonnievale, Riebeek-Wes en aan die Jan Kriel-skool in Kuilsrivier. Uit die huwelik is daar vyf kinders gebore.

In 1963 neem hy ‘n beroep aan na die NGKA op Koster, waar hy bevestig word as die opvolger van ene eerwaarde Grobler. Hier doen Koos uitstekende werk en duisende mense word deur die evangelie aangeraak. Soos in sy vorige gemeente, beywer hy hom ook hier vir goeie onderwys. S6 word nie net die kinders nie, maar ook die onderwysers met die evangelie bedien. Sedert 1967 is hy besig om studiemateriaal vir die NGKA se jeugkommissie te ontwikkel — onder meer Sondagskoollesse, handboeke en ‘n katkisasieboek.

In 1973 neem hy ‘n beroep aan as predikant in sinodale diens (Evangelisasie NGKA in Noord-Transvaal). Hier is hy die opvolger van ds. Willie du Plessis. Koos sit sy voorganger se tentdiens-bediening met groot ywer voort, en vergroot die aantal geestelike werkers en tente. In die tyd skryf hy preke vir evangeliste en leraars in die NGKA.

In 1985 bedank hy vir twee beroepe na die NG Kerk — een as evangelisasie-sekretaris in Natal, en een in Oos-Transvaal.

Koos Beukes staan in sy bedieningstyd ook bekend as “die kerkbouer” — hy bou tussen 40 en 50 kerkies of gemeenskapsentrums, die grootste waarvan by Lilydale naby die Krugerwildtuin. Hy is ook betrokke by “Kampong Sending”, hy stig verskeie kleuterskole en is gemoeid met die repatriasie van vlugtelinge na Mosambiek. Hy is ook intens betrokke by Castle Carey — ‘n rehabilitasiesentrum vir alkoholiste.

Na sy aftrede skryf hy: “Naas my huis en my werk, het ek eintlik net twee stokperdjies: Ek was kapelaan by Regiment Hillcrest, en Jaap Doep het my in Mei 1975 saamgesleep op ‘n oorsese reis. Die SAW en die oorsese toere was verrykend. Hoewel ek reeds sedert 1997 ‘n pensioenaris is, gaan ek steeds voort met my evangelisasiewerk. Dit is vir my ‘n voorreg om iets vir die Here te doen; Hy het so baie vir my gegee en gedoen, en Hy sal dit tot in ewigheid doen.”

In 1991 oorleef Koos ‘n hartaanval en hy emeriteer op 13 Desember 1997. In 1999 word kolonkanker by hom gediagnoseer en sy dikderm word verwyder. Ten spyte van die terugslae, gaan hy met sy geestelike werk voort. Op 23 Julie 2012 verhuis hy en sy vrou na die Ruimtesig-aftreeoord in Sunnyside, waar hy na ‘n kort siekbed op 25 Oktober 2013 in die Unitas Hospitaal in Pretoria sterf. ‘n Begrafnisdiens is op 30 Oktober 2013 in die NG Gemeente Valleisig gehou.

Ds. Japie du Plessis, een van die destydse Wellingtonse driemanskap, skryf na Koos se dood: “Na 57 jaar se saamwees in die sending, is die vennootskap gebreek met die afsterwe van Koos Beukes. Ds. Eben Louw het gepreek en ek het namens `die Donkies “n huldeblyk gelewer. Daar is ‘n aangrypende rede namens die Regiment Hillcrest gelewer. ‘n Groot aantal offisiere het ‘n erewag gevorm. Ten aanvang is die laaste taptoe gespeel. Na die diens, terwyl almal besig was om die kerk te verlaat, het iemand die oggendsinjaal gespeel om die oorgang na die nuwe lewe te bevestig.” Dr Gerdrie van der Merwe VDM (Jaarboek 2015).