Berrange, Jan Christoffel

Gebore

13 Sep. 1769

OORLEDE

11 Mrt. 1827

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1815

ORDEN

1815

STANDPLASE

1815 Swellendam

1816 Kaapstad

EMIRITEER

Ds. Jan Christoffel Berrange, (1815) Swellendam, 21/4/1816-24/7/1817 Kaapstad, obiit 1827 (Jaarboek 1891).

BERRANGÉ, JAN CHRISTOFFEL (1769–1827) het tydens sy teologiese studie ’n Latynse bundel poësie gepubliseer. Hy was hierna in verskeie Nederlandse gemeentes werksaam voordat hy in 1815 na die Kaap teruggekeer het. Ná sowat ’n jaar in die Swellendam-gemeente is Berrangé in 1817 in die gemeente Kaapstad bevestig. Hy was terselfdertyd van 1819 af prinsipaal van die bekende skool Tot Nut van ’t Alge­meen*. Berrangé se voorsitterskap van die eerste sinode*sitting van die Kaapse Kerk* in 1824 was ongetwyfeld die hoogtepunt van sy loopbaan. Met sy kennis en ervaring van Nederlandse kerklike prosedures, asook sy insig en taktvolle leiding, was Berrangé ideaal geskik vir die posisie van eerste mo­derator* (voorsitter). Dié sinodesitting was die kulminasie van ’n lang verenigingsproses wat genoodsaak is deur die geografiese af­stand van Nederland en die behoefte aan ’n kerkverband* om gemeenskaplike sake te bespreek, en dit is deur twaalf van die veertien bestaande gemeentes bygewoon.

Tydens die daaropvolgende sessies is belangrike toekomstige riglyne neergelê en is ’n Algemeen Reglement voor het Bestuur der Nederduitsche Hervormde Kerk in Zuid-Afrika voorgelê – Berrangé het ’n groot aandeel hierin gehad. Die Kaapse Kerk was nog finansieel en andersins ondergeskik aan die staat. Hy is by die tweede sinodesitting in 1826 as aktuarius* (kerkregadviseur) verkies, maar is kort daarna skielik oorlede.

Geskryf deur GS Hofmeyr http://cke.christians.co.za/berrange-jan-christoffel/