Benecke, Andrew Stephen

 

Gebore

15 Mei 1926

OORLEDE

21 Sept. 2009

UNIVERSITEIT

A. Dipl., Teol., US

gelegitimeer

1951

ORDEN

1952

STANDPLASE

1952 Vioolsdrif

1958 Gobabis

1965 Redelinghuys

13 Jun. 1971 Windhoek-Eros (asook prinsipaal Suidwes-Kinderoord tot 1972

vanaf 1982 ook saakgelastigde en argivaris, SWA

EMIRITEER

1989

Andrew Stephen Benecke is op 15 Mei 1926 gebore. Hy het geroepe gevoel om predikant te word en die graad BA (Admissie) verwerf, wat hom aan die begin van 1948 toegang verleen het tot die Teologiese Seminarium op Stellenbosch. Aan die einde van 1951 is hy as proponent gelegitimeer.

Prop Andrew Benecke is op 6 Desember 1952 met handoplegging in die NG Gemeente Viljoensdrif ontvang en bevestig. Hierdie mense op die walle van die Oranjerivier het hulle leraar met liefde versorg en dit was ‘n besondere begin in die bediening in Namakwaland. Op 26 April 1958 het hy na Suidwes-Afrika vertrek en leraar geword van die NG Gemeente Gobabis. Sy pad het op 28 Augustus1965 na die Sandveld aan die weskusvan Suid-Afrika geloop, waar hy bevestig is as leraar van die NG Gemeente Redelinghuys. Na ‘n mooi dienstyd in die gemeente het sy pad teruggeloop na Suidwes-Afrika, waar hy in 1972 leraar geword het van die NG Gemeente Windhoek-Eros.

Ds. Andrew Benecke was in 1971 en 1972 ook prinsipaal van die Suidwes-kinderoord in Windhoek en hy was ook in 1982 deeltydse saakgelastigde en argivaris van die Sinode van Suidwes-Afrika. Na sy aftrede het hy oral hulpdiens gedoen en op 21 September 2009 is hy oorlede.

Ds. Clem Marais van Windhoek in Namibië skryf: “Ds. Andrew Benecke het op sewe jaar na sy hele bediening in die voormalige Suidwes-Afrika deurgebring. Hy het sy gewig op vele terreine ingegooi. Hy het ‘n groot passie gehad vir opvoeding en onderwys en het daarom waardevolle diens in die Jeugkommissie se sub-kommissie vir onderwys en opvoeding gelewer. Hy het ook sy liefde vir kinders uitgeleef toe hy diens gelewer het as prinsipaal van die Suidwes-kinderoord in die 1970’s.

“Sy liefde vir die geskiedenis het hom ook in aanraking met die argivale werk van die sinode as saakgelastigde gebring. Dat hy tot met sy emeritaat ‘n harde werker was, blyk daaruit dat hy hierdie dubbele vrag deeltyds gedra het, want hy was in daardie jare ook nog predikant van Eros-gemeente in Windhoek. ‘n Rustige dekade van emeritaat is hom gegun voor hy op 21 September 2009 oorlede is.” – Dr Gerdrie van der Merwe (Jaarboek 2012/387).