Bamberger, Carl Arnoldus

Ds CA Bamberger

Gebore

1822

OORLEDE

21 Apr. 1822

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1853

ORDEN

1955

standplase

1854 Fraserburg

1882 Demissie

Emiriteer

Op 21 April 1892 is te Stellenbosch oorlede die Wel-Eerw. Heer C. A. Bamberger. In 1822 in de Kaapstad geboren, genoot hij zijn eerste onderwijs in het “Nut van het Algemeen, ” eene der beste inrichtingen toen ter tijd voor opvoeding en onderrigt in ons Iand. Hij woonde tevens enkele lessen in het Z.A. Athenaeum, tans S.A. College, bij. Toen later het werk van Gods genade, tijdens den arbeid van wijlen Ds. G.W. Stegmann, sen., aan zijne ziel gezegend werd, besloot hij zich aan de dienst des Heeren te wijden. Dit kon eerst na zijne meerderjarigheid volvoerd worden, toen hij zich in 1844 naar Duitschland begaf, om zijne voorbereidende studiën te genieten. Vervolgens begaf hij zich naar Amsterdam, alwaar hij drie jare doorbragt, om zich tot de Evangelie bediening toe te rusten. Bij zijne aankomst in het Vaderland, in November 1850, werd hij tot hulpprediker der Evangrelische Luthersche Kerk in de Strandstraat aangesteld. Twee jaren daarna, 1852, werd hij in den schoot onzer Kerk opgenomen, om weldra als Herder en Leeraar te Fraserburg beroepen te worden in het daarop volgende jaar 1853. Hier arbeidde hij jaren lang in stilte en niet zonder zegen, terwijl hij het genoegen smaakte van een net en doelmatig kerkgebouw in 1868 te zien verrijzen en inwijden, strekkende tot sieraad van het Dorp, en ter herinnering van de inspanning der krachten van dezen dienstknecht des Heeren. Hij werkte in lateren tijd niet zonder tegenstand en strijd, toen hij in 1882,ook bij het begeven zijner krachteg, met veel smart en zielestrijd genoodzaakt werd zijne bediening neer te leggen. Hij is nu ingegaan in de ruste die er voor Gods volk is weggelegd. (Jaarboek 1893/29).