Badenhorst, Casper Hendrik

Ds C.H. Badenhorst

Gebore

23 Mrt. 1912

OORLEDE

14 Jul. 1991

UNIVERSITEIT

BA (SA)

SOD (US)

NOD (US)

MTh (Stell)

ThD (Ind.)

M Educ (UP)

DEd (US)

gelegitimeer

1933

ORDEN

1905

standplase

1936 Dosent Opleidingskollege Botsabelo

1937 Warmbad, Tvl. (terselfdertyd Assistent- en van 1938 Hoof Emmarentia Geldenhuysskool)

1942 Hoof van die Sending, Witsieshoek (Qua Qua)

1951 professor Sendinginstituut en deeltyds Teologiese Skool en Hugenote-Kollege

1951-1954 voltyds lid van Tomlinson-Kommissie en in 1958 van Nie-blanke Onderwys-Kommissie, S.W.A.

1962 Demissie (sluiting van Sendinginstituut)

1964 Brenthurst

1967 Sendingsekr. Suid-Transvaal

1972 Sendingsekretaris Wes- en Suid-Transvaal

EMERITEER

7 Maart 1982

Casper Hendrik Badenhorst is op 23 Maart 1912 op die plaas Etna in die distrik van Ladybrand gebore. Van vaderskant sowel as van moederskant het die stamvaders in die vroeë jare van die nedersetting aan die Kaap, na Suid-Afrika gekom.

Dr Badenhorst het op 1 Julie 1938 met mej. Marianne Margaretha Eybers, suster van Elizabeth (die bekende digteres) getrou. Uit die huwelik is drie seuns gebore: Jan, Piet en Henk. Daar is vandag nege kleinkinders en een agterkleinkind. Sy vrou is in 1984 oorlede.

Dr Badenhorst was agtereenvolgens onderwyser, dosent en prinsipaal in die departement van swart onderwys in die Transvaal, Sendeling te Witsieshoek, professor aan die Sendinginstituut op Wellington, predikant van Brenthurst-gemeente te Brakpan en vanaf 1967 sendingsekretaris van Suid-Transvaal en sedert 1972 ook van Wes-Transvaal. Hy het in 1982 op sewentigjarige ouderdom sy emeritaat aanvaar.

Daar was veral twee belangrike regeringskommissies van ondersoek waarin hy besondere diens gelewer het. Van 1951-54 as voltydse lid van die Tomlinson kommissie, en in I958 van die Kommissie van Ondersoek na Nie-blanke onderwys in die destydse Suidwes-Afrika.

Dr Badenhorst was ‘n man van vele talente en hy was geseën met ‘n geweldige werkvermoë. Hy het sy hele lewe lank student gebly waarvan sy drie doktorsgrade, twee meestergrade, ‘n BA-graad en twee onderwysdiplomas getuig. Uit sy pen het meer as 50 navorsing- en studiestukke oor die jare verskyn. Sy groot liefde was altyd die sending en as geesdriftige en vurige pleitbesorger vir die sendingsaak was daar min mense wat sy gelyke was. Dit het reeds in sy kinderjare begin toe verskeie ernstige krisisse oor sy jong lewe gekom het. Een daarvan was toe hy op vierjarige ouderdom so siek aan maagkoors was dat die huisdokter alle hoop op herstel laat vaar het. Sy moeder en ‘n sendeling het egter by sy bed gaan kniel in ernstige gebed vir hom. Die Here het hulle gebede verhoor al het sy herstel oor ‘n tydperk van etlike jare geduur. Toe is hy reeds gevorm en geroep vir sy latere lewenstaak. Casper Badenhorst, was ‘n gestuurde dienskneg en het aan hierdie roeping getrou gebly tot sy dood toe op Sondagmôre 14 Julie 1991. Ons dank die Here vir sy vol en vrugbare lewe. – (Jaarboek 1992/288).