Apir (1932)

Sedert 1932 word ook met dienste op Apir, 13 km suid van Makurdi, begin. In April 1955 word eerw. Petra Vivier van Makurdi na Apir verplaas, nadat daar vir hom as eerste sendeling ‘n pastorie gebou is (Bron: Cronje, J.M. 1981. Aan God die dank. p. 249).