Aling, Frederik Johannes

 

gebore

8 Mei 1843

OORLEDE

31 Jan. 1896

UNIVERSITEIT

 –

gelegitimeer

1867

ORDEN

1868

standplase

Sutherland

EMERITEER

1873

De Wel-Eerw. Frederik Johannes Aling, de jaren lang kranke emeritUSleeraar onzer Kerk, werd op Vrijdag, den 3lsten Januarie, uit zijn Iijden verlost. Aan de Paarl geboren en opgevoed, werd hij te Stellenbosch opgeleid voor het leeraarsambt, en deed op 8 Maart 1867 zijn proponents examen. Na een bezoek in Europa, alwaar hij te Utrecht en later in Schotland de theologische klassen bijIwoonde werd hij op den 13den September 1868 te Sutherland geordend en bevestigd. Hier arbeidde hij tot de maand Februari 1873, toen hij zich, wegens den ongunstigen staat zijner gezondheid, genoodzaakt zag zijne bediening neêr te leggen. Sedert dien tijd heeft hij, in stille onderwerping aan des Heeren wil, te Stellenbosch gewoond. Lijdende aan zenuwen toevallen werd zijne kwaal steeds erger, totdat hij in den Heere ontsliep in den ouderdom van 52 jaren en 8 maanden.- (Jaarboek 1897)