Alheit, Wilhelm Adolph * 1909

Ds WA Alheit

gebore

9 Sep. 1909

OORLEDE

3 Jan. 1993

UNIVERSITEIT

MA (US)

gelegitimeer

1934

ORDEN

1935

standplase

1937 Touwsrivier

1943 Laingsburg

7 Jun. 1947 – 17 Jun. 1951 Swellendam

1951 Wellington

1955 Sekr. vir Evangelisasie (N.G. Kerk, K.P.)

1965 Murray-De Doorns

1972 Hermanus

EMERITEER

1975

Ds. Alheit is op 3 Januarie 1993 in die ouderdom van 83 jaar op Hermanus oorlede.

Hy is in die eerste pastorie op Brandvlei gebore – verteenwoordiger van die vierde geslag van die Alheit-familie wat die roeping ontvang het om predikant te word. Na sy hoërskoolloopbaan te Clanwilliam is hy na die Universiteit van Stellenbosch waar by in 1934 gelegitimeer is. Sy MA in Sosiologie behaal hy onder leiding van dr Hendrik Verwoerd.

Vanaf 1935 was hy hulpleraar op Piketberg saam met dr Jac J Muller. In 1937 is hy as die eerste leraar van die N G Gemeente Touwsrivier bevestig. Daarna was hy predikant van die gemeentes Laingsburg, Swellendam en Wellington. Vanaf 1955 tot 1965 was hy Sekretaris vir Evangelisasie van die NG Kerk in Suid-Afrika. Sy arbeidsveld het die hele Kaapprovinsie en die destydse Suidwes-Afrika ingesluit. Evangelisasiereekse en skolingskursusse is in al die ringe gehou. Hy het ook by tye die spreekkamer in Kaapstad beman.

In 1965 neem hy ‘n beroep aan na die gemeente Murray-De Doorns en in 1972 word hy leraar in Hermanuswaar hy in 1975 aftree.

Sy bediening is deur veral twee dinge gekenmerk: prediking en huisbesoek. Die prediking is gedra deur ‘n werklike kommer oor mense se sieleheil, en die klem op huisbesoek was deel van sy opregte belangstelling in sy medemens. Die betrokkenheid by baie lidmate is ook na sy aftrede voortgesit.

Gedurende 1955 het hy ‘n studiereis na die buiteland onderneem om meer te wete te kom van ontwikkelinge op die gebied van evangelisasie en die kerk se soektog na afgedwaaldes.

Hy was veral bekend vir sy toegewydheid as “sekretaris van evangelisasie” van die Kaapse Sinode. Hy het status aan die pos verleen en dit op vaste basis geplaas deur die gemeentes meer bewuste maak van hulle eie evangelisasietaak.

Sy eggenote, Joan (de Wet); was die meer spraaksame en opgewekte helfte van ‘n gelukkige paar. Sy was onder meer presidente van die Vrouesendingbond van Kaapland. Sy is reeds in 1983 oorlede.

Ds. Alheit is op 6 Januarie 1993 op Hermanus begrawe. Die diens is waargeneem deur sy seun Christo, Saakgelastigde van die NG Kerk in Wes-Kaap en die vyfde van die ry Alheits predikante. Sy ander kinders is Suelen, afgetrede onderwyseres, en Wollie, voorligtingsbeampte by Landbou-tegniese dienste in Bellville. Ds. Alheit het enkele dae voor sy dood die voorreg gehad om te verneem van die geboorte van ʼn agterkleinseun in die pastorie van Somerset Oos, waar Peet en Adrienne Bester die predikante tradisie van die Alheits voortsit. (Jaarboek 1994/376).